INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SERWIS NATURAYA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU INTERNETOWEGO POD ADRESEM NATURAYA.PL
z dnia 11 stycznia 2019 roku

Świadomi Mimochodem sp. z o.o.

Grójecka 214/81

02-390 Warszawa

NIP: 5213913595

Szanowny Kliencie,

Poniżej przedstawiamy informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem z naszego sklepu internetowego pod adresem www.naturaya.pl oraz składaniem za jego pośrednictwem zamówień na produkty Naturaya. Dbamy o to, żeby Twoje dane były przez nas przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji niżej opisanych celów, w sposób gwarantujący ich pełne bezpieczeństwo i w zgodzie z wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Jak można się z nami skontaktować?

Kontakt z naturaya.pl możliwy jest pocztą email pod adresem:
kontakt@naturaya.pl lub za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce kontakt na stronie internetowej naturaya.pl lub korespondencją pocztową na adres firmy.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe Klientów?

Prowadzenie strony internetowej naturaya.pl

Dane osobowe naszych Klientów przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszemu sklepowi internetowemu, zgodnie z jego regulaminem. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Klientom możliwości zarejestrowania się w serwisie sklepu oraz składania zamówień na nasze produkty.

Realizacja sprzedaży

Wraz z decyzją o zakupie naszych produktów dane Klienta są wykorzystane dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie płatności od Klienta, dostawę towarów do wskazanego przez Klienta miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży, jak również umożliwienie Klientowi skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi. Dane osobowe Klientów mogą równie zostać wykorzystane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów naturaya.pl, takich jak zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń.

Cele marketingowe

Dane osobowe Klientów przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie naszej oferty produktów. Chcemy, żeby nasi Klienci dysponowali bieżącą wiedzą na temat naszych produktów i osiągnięć, a w szczególności aby otrzymywali informacje o nowych produktach oraz wyjątkowych ofertach. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta otrzymywał będzie komunikacje handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, w celu przedstawiania oferty naszego sklepu.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W zależności od celu w jakim przetwarzane są dane osobowe Klientów podstawą prawną jest okoliczność, że jest to niezbędne do wykonywania umów sprzedaży produktów Naturaya (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub jest nią zgoda wyrażona przez Klienta przy dokonywaniu zakupów lub rejestrowaniu się w serwisie prowadzonym na stronie internetowej naturaya.pl (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów może być także okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naturaya.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jakie dane Klientów przetwarzamy?

Przetwarzamy jedynie dane podane nam przez Klientów w procesie składania zamówienia lub rejestracji w serwisie sklepu naturaya.pl oraz pliki cookies, czyli:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) telefon;
d) kraj;
e) adres;
f) kod pocztowy;
g) miasto;
h) pliki cookies związane z obsługą zamówienia;
a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również:
i) firma;
j) NIP.

Prawnie uzasadniony interes

Prawnie uzasadnionym interesem, na który się powołujemy są marketing bezpośredni własnych produktów, prawidłowe zaprezentowanie naszej oferty, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Klienta lub osób trzecich.

Prawo osób, których dane przetwarzamy

Każdy klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Klientowi przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klient, którego dane dotyczą, ma prawo z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy realizowanych przez administratora.
Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe Klientów?

Okres przez jaki przetwarzamy dane osobowe Klientów jest zależny od celu przetwarzania.

I tak odpowiednio:

  1. rejestracja w serwisie sklepu – przez okres przez jaki Klient jest zarejestrowany – do czasu wyrejestrowania się z serwisu; po tym okresie dane Klienta będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych lub przez okres przez jaki jesteśmy zobligowani do przetwarzania na podstawie innych przepisów prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
  2. realizacja sprzedaży – przez okres roku od realizacji umowy; po tym okresie dane Klienta będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych lub przez okres przez jaki jesteśmy zobligowani do przetwarzania na podstawie innych przepisów prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
  3. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naturaya.pl dane przetwarzane będą przez okres jego trwania lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  4. w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona uprzednio zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

Kto jest odbiorcą danych Klientów?

Dane Klientów przekazywane są wyłącznie do podmiotów zaangażowanych w obsługę sklepu internetowego naturaya.pl oraz w realizację zamówień produktów Naturaya, czyli:

  1. serwisowi hostingowemu naszej strony internetowej;
  2. przedsiębiorstwu kurierskiemu oraz Poczcie Polskiej doręczającemu zamówione produkty;
  3. bankowi prowadzącemu rachunek bankowy firmy.
  4. podmiotowi obsługującemu płatności online;

We wszystkich przypadkach powierzenia przetwarzania danych osobowych odbywa się to na podstawie odpowiednich umów oraz w sposób gwarantujący, że dane osobowe zostaną przetworzone tylko w przedstawionych powyżej celach.

Posługiwanie się wtyczkami mediów społecznościowych i wyszukiwarek internetowych

Nasz sklep internetowy posługuje się wtyczkami mediów społecznościowych i wyszukiwarek internetowych w zakresie zgodnym z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Serwisy mediów społecznościowych zapewniają zgodność wykorzystania danych osobowych z przepisami prawa. W celu uzyskania szczegółowych informacji zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności poszczególnych serwisów mediów społecznościowych i wyszukiwarek internetowych.

Prawo dostępu do danych osobowych

Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz profilowanie

Dane Klientów nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Dane Klientów nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych przez Klienta?

Odmowa podania danych przez Klienta uniemożliwia skorzystanie z serwisu sklepu internetowego naturaya.pl, w tym zarejestrowanie się w nim oraz złożenie zamówienia na produkty Naturaya.

Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi otrzymywanie newslettera.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Świadomi Mimochodem sp. z o.o.

Grójecka 214/81

02-390 Warszawa

NIP: 5213913595